Handhavingsverzoek op groot onderhoud Schiphol

Nieuws

Datum: 22-11-2022 MOB

Schiphol wil volgend jaar 500.000 vierkante meter asfalt vervangen, maar heeft voor dit grote bouwproject geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.

Daarom dient Mobilisation for the Environment (MOB) nu een
handhavingsverzoek in bij het Ministerie van LNV met betrekking tot de renovatie van de Zwanenburgbaan.

Dit verzoek volgt op het schrappen van de bouwvrijstelling uit de Stikstofwet (WSN) door de Raad van State op 2 november 2022 en het vorige week ingediende handhavingsverzoek inzake de verbouwing van het Binnenhof.
De pas vorig jaar juli in werking getreden WSN vertoont fatale gebreken zoals het toestaan van grootschalige stikstofhandel, misbruik van kolossale latente ruimte en de afkap op 25 kilometer.

Inmiddels strijden het Ministerie van Infrastructuur (I&W) en Rijkswaterstaat met de provincies Utrecht en Gelderland om ‘stikstofruimte’ van agrariërs, waarvan een deel zelfs al was gestopt. Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant schuiven met 'stikstofruimte' van in het verleden vergunde kolencentrales (Nuon, Engie, Amer) die al geruime tijd zijn gesloten.

Er wordt volop gehandeld in stikstof door stikstofmakelaars, terwijl na 3,5 jaar nog geen enkele significante reductie van de stikstofuitstoot is bereikt. Zonder een revisie van de WSN gaat dat de komende jaren ook niet lukken, aldus Johan Vollenbroek, voorman van MOB. Voor de meer dan 2000 PAS-melders is drieënhalf jaar na de uitspraak van de Raad van State nog steeds geen oplossing in zicht. Desondanks probeert minister Mark Harbers (I&W) uitbreiding van Schiphol en het openen van Lelystad Airport te forceren. Samengevat: er is inadequate wetgeving, onvoldoende coördinatie tussen ministeries onderling en de aansturing van en communicatie richting provincies stokt. Chaos alom.

Er bestaat overigens een houdbare uitweg uit dit moeras: reviseer de Stikstofwet op zo kort mogelijke termijn, zorg voor een moratorium op het bouwen van nieuwe stallen, stop de handel in stikstofuitstoot, koop piekbelasters uit (niet alleen de boerenbedrijven) en zorg voor een stevige aansturing vanuit het kabinet.

Renovatie van de Zwanenburgbaan
Schiphol is van plan maar liefst ruim 500.000 vierkante meter asfalt van de Zwanenburgbaan te vernieuwen, maar hiervoor ontbreekt de wettelijk verplichte natuurvergunning. De vergunning voor het bouwproject is nodig nadat de Raad van State op 2 november jongstleden de bouwvrijstelling uit de WSN schrapte.

Het handhavingsverzoek van vandaag is bedoeld om het staatsbedrijf te dwingen zich aan de wet te houden. Het vliegveld zal het renovatieproject zodanig moeten inrichten dat er geen sprake kan zijn van extra stikstofdepositie op beschermde en kwetsbare natuurgebieden.

Voordat het project van start kan gaan moet Schiphol onderzoek doen naar de gevolgen voor de natuur en een vergunning aanvragen conform de Wet natuurbescherming. Dat is voor zover bekend niet gebeurd.
In het project voorziet I&W onder meer 25.000 vervoersbewegingen voor de aan- en afvoer van grond en asfalt en voor het vervoer van projectmedewerkers. Deze bewegingen leveren extra stikstofuitstoot op en extra depositie op kwetsbare natuurgebieden.

Bovendien wil Schiphol het baangebruik wijzigen, waardoor op bepaalde natuurgebieden meer stikstofdepositie ontstaat. Dat is strikt verboden, zoals blijkt uit recente jurisprudentie. Schiphol heeft voor de normale activiteiten evenmin de natuurvergunning op orde. Een doorn in het oog van MOB-voorzitter Vollenbroek. "Schiphol is een van de grootste bronnen van stikstofuitstoot in ons land en heeft nimmer een natuurvergunning gekregen. Dat creëert een rechtsongelijkheid met andere sectoren die niet is uit te leggen en al helemaal niet legaal is."

Al in 2019 vroeg MOB de minister voor de eerste keer om handhaving, maar het ministerie blijft de onwettige situatie gedogen. Er is nu nog steeds geen natuurvergunning, zodat MOB recent opnieuw naar de rechter is gestapt.
"Met dit handhavingsverzoek hopen we een begin te maken aan het binnen de wettelijke grenzen brengen van de NV Schiphol, nota bene een staatsbedrijf dat zich maar niet aan de regels wil houden."

MOB heeft al een andere handhavingsprocedure lopen over de ontbrekende natuurvergunning voor de normale bedrijfsvoering op Schiphol. Het vliegveld opereert al meer dan 25 jaar zonder zo'n wettelijk verplichte vergunning.
Op dit moment weigert het ministerie een besluit te nemen op het al dan niet handhaven. Dat besluit
had allang moeten zijn genomen, zodat LNV nu een last onder dwangsom riskeert.

De plannen voor het groot onderhoud op Schiphol werden bekend nadat I&W begin deze maand een internetconsultatie startte. Het ministerie verzamelt met de consultatie zienswijzen op de uitbreiding van de geluidsruimte die Schiphol nodig vindt om het onderhoud uit te voeren. Op het moment van schrijven zijn al bijna 1.000 zienswijzen binnengekomen. Bezwaar indienen kan nog tot 1 december 2022.

In de bestaande plannen wil Schiphol geen consessies doen aan de natuurwetgeving, maar wil zij het vliegverkeer verplaatsen naar andere start- en landingsbanen. Hiervoor wil het een ontheffing van de geluidsnormen. Drukbevolkte gebieden als Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen-Noord en Amsterdam Buitenveldert krijgen dan langere tijd te maken met veel meer geluidsoverlast, overdag en vooral ook 's nachts.

Schiphol kan extra stikstofdepositie op natuurgebieden en extra geluidsoverlast eenvoudig voorkomen door de capaciteit van de luchthaven tijdens het onderhoud te verlagen. In plaats daarvan kiest het vliegveld welbewust voor het veroorzaken van extra stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden en nog meer overlast voor omwonenden. Voor MOB is dat onacceptabel.

Deel dit bericht

tinyurl: link