Klimaatlabel

Voor meer uitleg klik hier:

A
B
PvdD 86%, Denk 78%
C
PvdO 71%, CDA 68%, BIJ1 68%, CU 66%
D
VVD 52%, FvD 46%, SP 46%, GL 45%, PvdA 44%, D66 41%
E
JA21 40%, Nida 33%
F

Filter op onderwerp

Tip: de tabel werkt het best als je je telefoon kantelt

Agenda Autoluw (liever fietsen dan het ...
Bereikbaarheid van het openbaar vervoer...
Strandeiland (IJburg tweede fase) 1e fa...
Vergunningenbeleid Wabo 2019, participa...
Vermindering gebruik drinkwater door da...
"Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegro...
"Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegro...
70% zonnepanelen en enkel windmolens in ...
aanpak Coronacrisis (Amsterdams Duurzaam...
aanpak Coronacrisis (uitbreiding deelmob...
Aanpakken kansenongelijkheid en segregat...
Aanpassen status zoekgebied zonne-energi...
Aanpassing Projectgebonden Herplantfonds...
aanpassingen van de evenemententerreinen...
Aansluiten van Hoge Temperatuur stadswar...
Aardgasvrij 2030
Actieplan afbouwen afvalverbranding
Actieplan Geluid 2020-2023 (geluidsover...
Actieplan Schone Lucht (Communicatiemoge...
Actieplan Schone Lucht (Gebruikers Euro ...
Actieplan Schone Lucht (Geen vertraging ...
Actieplan Schone Lucht (Gemeenteblad afd...
Actieplan Schone Lucht (Inzicht in koste...
Actieplan Schone Lucht (Klimaatrechtvaar...
Actieplan Schone Lucht (Maak in overleg ...
Actieplan Schone Lucht (Pilot IJtunnel v...
Actieplan Schone Lucht (schrap onhaalbar...
Adviezen bewoners, ondernemers en stadsd...
afsprakenbrief met de volkstuinen in De ...
Afstand van woonboten tot windturbines o...
Afvalscheiding scholen
afvalverwerking en recycling van kunstgr...
Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelder...
Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelder...
afwijken van de Hoofdgroenstructuur ten ...
Agenda Autoluw (30 km is de norm in de h...
Agenda Autoluw (bewonersavonden voor Kat...
Agenda Autoluw (deelmobiliteit)
Agenda Autoluw (extra P+R-mogelijkheden ...
Agenda Autoluw (goedkoper OV voor Amster...
Agenda Autoluw (ontsluiting met de regio...
Agenda Autoluw (openbaar vervoer in de b...
Agenda Autoluw (second opinion luchtkwal...
Agenda Autoluw (spitsmijden)
Agenda Autoluw (stimuleringscampagne P+R...
Agenda Autoluw (transferium A10 Lelylaan...
Agenda Autoluw (voorrang parkeervergunni...
Agenda Autoluw (zona a traffico limitato...
Agenda Taxi 2020-2025 (Verleng de subsid...
Ambitiedocument Twiske Waterland (de fin...
Ambtswoninggesprek over zonnepanelen
Amendement inzake geen windturbines in d...
Amendement van de leden Vroege en Groen ...
Amendement van het lid N.T. Bakker inzak...
Amsterdam autoluw (max 30km/h binnen de ...
Amsterdam Circulair 2020-2025 (circulair...
Amsterdam Circulair 2020-2025 (industrie...
Amsterdam Circulair 2020-2025 en het inn...
Amsterdam Circulair 2020-2025 en het inn...
Amsterdam Duurzaam Digitaal (stoppen met...
Amsterdam in toekomst alleen toegankelij...
Amsterdam moet maximaal inzetten op zonn...
Amsterdam vrij van fossiele reclame
Amsterdams openbaar vervoer voor iederee...
Anticiperen op de hyperloop
arbeidsomstandigheden van de werknemers ...
Beeldkwaliteitsplan Foodcenter, het Beel...
Behalen referentienorm groen
Behoud de Ambitie! De hele stad minimaal...
Behoud kwalitit gronden van de Lutkemeer...
Behoud Lutkemeer in Omgevingsvisie
Behoud van een deel van de Lutkemeerpold...
Beleid en regels voor verduurzaming erfg...
beleidsnotitie Samen naar een Rookvrij A...
beleidsnotitie Samen naar een Rookvrij A...
benodigde investering voor de bouw van O...
Bereikbaarheid en betaalbaar OV voor ied...
Bescherm de natuur, geen Huizingastrand ...
Bescherm de schoonheid van het landschap...
Beschermen natuurwaarden Groen-Blauwe ho...
Beschermen polders
Bescherming biodiversiteit
bestemmingsplan NDSM-werf West, 1e herzi...
Bestrijden van de klimaatcrisis en de ec...
Bestrijden van de klimaatcrisis en de ec...
Bestuurdersbijeenkomst met buurgemeenten...
Bewonersparticipatie bij de buurtuitvoer...
bindend referendum in stadsdeel Noord me...
Binnen de gemeentelijke mogelijkheden mo...
Biopolders
Bomenboekhouding transparant voor hele s...
Bomenboete
Bos in de Duinen, dood hout doet leven
Bouwen en OV-net moeten gelijk opgaan
Buiten spelen kinderen
Burgerforum voor masterplan Noord
Burgerparticipatie bevorderen middels he...
buurtplatformrecht
CO2 uit de atmosfeer verwijderen
Collectief verduurzamen en vergroenen
Composteren op de Stopera
concept Investeringsnota Deelplan 1 Verd...
concept Investeringsnota Deelplan 1 Verd...
concept kantorenplan 2019- 2026 (aanduid...
Concept zienswijze Ambitiedocument Twisk...
Concept zienswijze Ambitiedocument Twisk...
concept-besluit en het gedeeltelijk ophe...
conceptnota Duurzaam Landschap, de Amste...
conceptnota Duurzaam Landschap, de Amste...
conceptvisie Spaarnwoude Park 2040 en de...
concreter maken van het participatieproc...
Creëer bewustzijn met Amsterdamse Klimaa...
De afstand van windturbines tot woningen...
De effecten van windmolens op de ecologi...
De gemeente mag de bescherming van natuu...
De gemeente moet bedrijven controleren o...
De gemeente moet meewerken aan eigen war...
De gemeente moet ook andere mogelijkhede...
De industriële vervuiler betaalt
De ruim duizend verloren bomen van Noord...
De Stegen van Amsterdam
De uitkomsten van raadsadressen en onder...
Deelmobiliteit Kansen voor de Stad (hand...
Deelmobiliteit Kansen voor de Stad (mass...
Deelmobiliteit Kansen voor de Stad (OV e...
Deelmobiliteit Kansen voor de Stad (Shar...
Democratische Legitimatie Metropool Regi...
Diervriendelijke verlichting
doelstellingen nieuwe strategie Circulai...
Door volkstuinparken (bedoeld voor rust,...
Draagvlak bij inwoners is een voorwaarde...
Draagvlakonderzoek nieuwe windmolens in ...
Drie vliegen in één klap met (revolveren...
Duurzaam cremeren
Ecologisch waardevolle op stam gezette b...
Een Amsterdamse Bezemwagen
Een jaarlijkse monitor voor het verdicht...
Een zonnige toekomst voor de Noorder IJp...
Elektrisch deelvervoer in de stad moet w...
Energie besparen bij datacenters in Amst...
Energiearmoede in Amsterdam (Amsterdam e...
Energiecoaches opschalen naar energiecon...
energiecoaches proactief inzetten tegen ...
Er moet een rem komen op het grootverbru...
evaluatie en verbetering participatiepro...
Evaluatie van het Meerjarenplan Fiets (m...
evaluatie van het participatieproces Kla...
Evenementen (feest lekker, slaap lekker:...
Evenementen (niet in groen)
Evenementen waar muziek wordt gedraaid m...
Evenementenbeleid, bodemonderzoek parken
Evenementenbeleid, bodemonderzoek parken...
expertsessies voor bewoners onderdeel va...
Extra schooltuinen in de buurt van schol...
Faunauittreedplaatsen
Financiële doorrekening energie-strategi...
Financiering transitie aardgasvrij
Formuleren autoluwe doelstelling autodee...
Fossielvrije haven
free floating deelauto's
Gebruik het woord windturbine in plaats ...
gebruik toegepaste audiovisuele techniek...
Geef als gemeente alleen opdrachten als ...
Geen Amsterdams dak onbenut
Geen bebouwing in natuurgebieden en open...
Geen bomenkap voor alternatieve locatie
Geen doorgaande openbare fietsroute door...
Geen draagvlak, geen windturbine op mind...
Geen duivennetten op balkons
Geen emissieloos varen voor passagiersva...
geen evenemententerrein op het Noorderpa...
Geen extra parallelle baan voor Schiphol
geen extra sportvelden in het Diemerpark
Geen extra sportvelden in het Diemerpark
Geen fossiele investeringen met Amsterda...
Geen generatoren in de parken
Geen groen naar sport
Géén grootschalige festivals en intensie...
Geen grote evenementen meer toe te staan...
geen harde eis duurzaamheid bij bouw doo...
Geen hogere woonlasten voor lage en midd...
Geen kunstgrasvelden in Hoofdgroenstruct...
Geen parken in de uitverkoop
Geen projectgebonden herplantfondsen mee...
Geen scholen in het groen
Geen schooldependances in fijnstoflocati...
Geen toename festivals in Flevopark
Geen verbinding door tuinparken
geen verbod op diesel- en benzineauto’s
geen verbod op diesel- en benzinebedrijf...
Geen windturbines binnen 600 meter van w...
geluidsoverlast door evenementen
Gewijzigde Amsterdamse zoekgebieden (Afs...
Gezonde schoolkantines
Gezonde, duurzame en diervriendelijke sc...
Gezondheid boven windturbines
Goede afstemming met buurgemeenten bij p...
Goede indicatoren beheersniveau stedelij...
Goede vertegenwoordiging gegeven de same...
Green New Deal
Groei niet ten koste van bomen en groen ...
Groen in de Buurt 2020 e.v. (behoud groe...
Groen landelijk Noord
Groene daken en muren
Groene daken op bushokjes
groene gebieden toevoegen aan de Hoofdgr...
Groenvisie 2020-2050 (eerst luisteren na...
Groenvisie 2020-2050 (Inzicht in verdich...
Groenvisie 2020-2050 (Verticaal groen)
Handhaaf de provinciale 600-meter grens ...
Hangende tuinen aan ons vastgoed
helder afwegingskader en gezondheidstoet...
Hemelwaterverordening (afwijken door col...
herijking MJP fiets
Herplant de ruim duizend missende bomen ...
Herplanten bomen Amstelkwartier
Herplantmethodiek bomen
herstel- en investeringsplan (ontwikkeli...
Het aantal vliegbewegingen op Schiphol m...
Het dak op
het ongevraagd advies van stadsdeelcommi...
Het openbaar vervoer in Amsterdam moet f...
Het verbranden van biomassa in biomassac...
Historische binnenstad aardgasvrij maken
Hou de binnenstad schoon
Hou het schoon! Verhoog onderhoudsniveau...
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/doc...
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/doc...
Huisvesting voor vleermuizen
Impact van datacenters op de drinkwaterv...
In Amsterdam is alléén het Havengebied g...
In het bomenbeleid moet ook rekening wor...
In parken en natuurgebieden géén grote c...
Inspraakavond geen wassen neus
Instrument monitor groennorm ontwikkelen
integraal toepassen Gedragscode Acceptat...
integrale aanpak De Nieuwe Meervaart
Investeringsnota Buiksloterham 2020 (Eer...
investeringsnota Buiksloterham 2020 en h...
investeringsnota Buiksloterham 2020 en h...
investeringsnota Buiksloterham 2020 en h...
Investeringsnota Sloterdijk 2 zuid (Rhôn...
inzake de actualiteit corona (spoedig op...
inzake de toekomst van Schiphol.
inzake extra democratische toets burgerp...
Inzake het Onderzoek Energiearmoede in A...
inzake het raadsadres van het Adviesbure...
inzake reactienota Regionale Energiestra...
Inzet op schonere zee(cruise)schepen
inzet van middelen voor delen van het Ma...
inzet van middelen voor delen van het Ma...
inzet van middelen voor delen van het Ma...
inzet van middelen voor delen van het Ma...
inzet van middelen voor delen van het Ma...
Isoleren is de eerste stap naar duurzaam...
Jaarlijkse update van de doorrekening CO...
Jaarverslag 2019 (7 miljoen vrijval duur...
kernwaarden `slimme' mobiliteit
keuze voor de locatie voor de nieuwe Mee...
Klimaatbestendigheid
Klimaatfonds ook gebruiken voor decentra...
Klimaatfonds ook voor isolatie
Klimaatparagraaf
Klimaatrechtvaardigheid voor werknemers
Krediet voor het project Zonnepanelen op...
Lage temperatuur warmte
leefbaarheid en beheer van de bestaande ...
Lessen uit de Menukaart, anders omgaan m...
Leveringszekerheid-monitor
Lint van schooltuinen
lokale betrokkenheid bij Van der Pekbuur...
Luchtkwaliteit nieuwe dependances van sc...
Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegrou...
Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegrou...
Lutkemeerpolder onderdeel van de Hoofdgr...
Maak belofte aan bewoners over stoppen m...
Maak een RES plan B met een kleinere rol...
Maak energiebesparing expliciet onderdee...
Maatregel A3 breng oude ov-routes 21 en ...
Maatschappelijke baten van groen kwantif...
Markten voor lokaal voedsel
Mede-eigenaarschap of medezeggenschap bi...
Meeprofiteren omwonenden
Meer auto’s onder de grond en meer groen...
meer gebruiksgroen Buiksloterham
Meer ruimte voor woningen en groen in pl...
meer zon op dak
meer zon op de haven
Natuurbescherming versterken
natuurgrasvelden niet vervangen door kun...
Natuurinclusieve velden en sportaccommod...
Nee-tenzij-beleid bij bomenkap
Niet bouwen in parken
Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Ams...
Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Ams...
Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Ams...
Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Ams...
Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Ams...
Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Ams...
Noorder IJplas
Nota bodembeheer inclusief de bodemkwali...
Nota bodembeheer inclusief de bodemkwali...
Nota van Uitgangspunten De Boelelaan mid...
Nota van Uitgangspunten De Boelelaan mid...
Nota Varen Deel 2 (bepalen van een laads...
Nota Varen Deel 2 (zero-emissie naar 203...
notitie Betaalbaar, open en duurzaam, he...
olieoverslag in de Amsterdamse haven
Omgevingsovereenkomst RES
Omgevingsvisie Amsterdam 2050: ‘Een mens...
Onderdoorgang spoor - vleermuizen
Onderzoek de negatieve effecten van wind...
Onderzoek duurzame kernenergie
Onderzoek klimaatscenario’s IPCC
onderzoek naar gevolgen zonneweides en w...
onderzoek ultra fijnstof rondom Schiphol...
Onderzoeken welke gemeentelijke taken ov...
Onjuiste afstanden van windturbines tot ...
ontwerp- Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (...
ontwerp- Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (...
ontwerp- Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (...
ontwikkelen van circulaire activiteiten ...
Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oev...
Ook inwoners van Amsterdam moeten meehel...
opeenstapeling van geluid en trillingen.
Openbaar vervoer verbinding tussen Haven...
Opheffen klimaatfonds
oplossingsrichtingen voor het AEB
oplossingsrichtingen voor het AEB (geen ...
Opnemen duurzaamheidsindicatoren isolati...
Opnemen van indicator afvalverbranding i...
Organiseren van bewoners zoals in bewone...
participatie De Nieuwe Meervaart
participatie RES
Pas op de plaats met de verkoop van het ...
Pilot warmtenet op lage temperatuur in b...
Pomp de beschermde rugstreeppad niet uit...
prestatieafspraken voor de volkshuisvest...
prestatieafspraken voor de volkshuisvest...
Prijsdifferentiatie in het openbaar verv...
principebesluit tot verkoop AEB
principebesluit tot verkoop AEB (afvalco...
principebesluit tot verkoop AEB (inzicht...
principebesluit tot verkoop AEB (inzicht...
principebesluit tot verkoop AEB (onderzo...
programma bomen (herplant bij het omvorm...
Projectgebonden herplantfonds Elzenhagen...
Raad informeren over mogelijkheden handh...
rapportage stand van zaken van Woningbou...
Rapporteren over groen en blauw op de Zu...
Reactie op motie 554 accent van raadslid...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
reactienota Regionale Energiestrategie N...
realiseren van meer megawatt
Regentonnen
Regie aan de Amsterdammer in transformat...
Regionale Energie Strategie (RES) NH-Zui...
Regionale Energie Strategie 1.0 NH-Zuid ...
Regionale Energie Strategie en Biomassa
Regionale Energie Strategie Noord- Holla...
Regionale Energie Strategie Noord-Hollan...
Regionale Energie Strategie Noord-Hollan...
Regionale Energie Strategie Noord-Hollan...
Regionale Energie Strategie Noord-Hollan...
Regionale Energie Strategie Noord-Hollan...
Regionale Energie Strategie Noord-Hollan...
Regionale Energie Strategie Noord-Hollan...
Regionale Energiestrategie (Amstel III -...
Regionale Energiestrategie (Beauty in my...
Regionale Energiestrategie (Geen draagvl...
Regionale Energiestrategie (Gelijke monn...
Regionale Energiestrategie (Groei aantal...
Regionale Energiestrategie (Kernenergie ...
Regionale Energiestrategie (Kernenergie ...
Regionale Energiestrategie (minimaal een...
Regionale Energiestrategie (minimaal een...
Regionale Energiestrategie Noord- Hollan...
Regionale Energiestrategie Noord-Holland...
reguliere kap van 1796 bomen
reguliere kap van 1796 bomen (openbaar m...
Representatieve afspiegeling op buurtniv...
RES 0.1 (dagrecreatie boven windturbines...
RES 0.1 (windturbines niet ten koste van...
RES 0.1 (windturbines niet ten koste van...
RES 1.0 (meer zon op dak!)
RES 1.0 (windturbines niet ten koste van...
RES 1.0 NHZ (Geen windturbines in het IJ...
RES 1.0 NHZ (Maak afwegingskader in de r...
RES 1.0 NHZ: (Geen windturbines dichter ...
RES 1.0 NHZ: (Geen windturbines dichter ...
RES 1.0 NHZ; (Adviezen van professionele...
RES 1.0: (Diemerpark - Beter ten halve ...
RES 1.0: (Gaasperplas - Beter ten halve...
RES 1.0: (Gein - Beter ten halve gekeer...
RES 1.0: (IJburg Baai - Beter ten halve...
RES 1.0: (Ring A10 Noord - Beter ten ha...
RES 1.0: (Amstelscheg - Beter ten halve ...
RES 1.0: (Diemerscheg - Beter ten halve ...
RES 1.0: (Havengebied - Beter ten halve ...
RES 1.0: (Houd rekening met verplichting...
RES 1.0: (Minimaal 60 m afstand tussen n...
RES 1.0: (Noorder IJplas - Beter ten hal...
RES 1.0: (Science Park - Beter ten halve...
RES 1.0: (Zeeburgereiland - Beter ten ha...
Rigoureus vergroenen particulier terrein
Roep energiearmoede een halt toe!
Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal (Aa...
Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal (Ge...
Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 205...
Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 205...
Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal: Bo...
Routekaart Klimaatneutraal
Routekaart Klimaatneutraal - inspraak's ...
Routekaart Klimaatneutraal draagvlakonde...
Routekaart Klimaatneutraal- laat vervuil...
Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-pla...
Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-pla...
Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-pla...
Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-pla...
Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-pla...
Scenario’s voorleggen bij bomenkap
Schooltuinen het dak op
Schrap meteocorrectie
Schrappen zoekgebied Knooppunt Holendrec...
Second opinion over bomenkap
Second-opinions bomenkap duizenden bomen
Second-opinions bomenkap duizenden bomen
Sixhavengebied Hoofdgroenstructuur
Sloop de biomassacentrale
Smart Mobility 2019–2025 (Feedback infra...
Smart Mobility Hub (het rekening houden ...
snelle aanleg gebruiksgroen
snelle duurzaamheidsmonitor
Spaarnwoude Park 2040 en de uitvoeringpa...
Stadswarmte: temperatuur, zo laag mogeli...
Start met tien hangende tuinen aan ons g...
Stedenbouwkundig Plan Amstelstation- Ams...
Stedenbouwkundige Visie en het Plan van ...
Stedenbouwkundige Visie en het Plan van ...
Steun voortbestaan volkstuinvereniging D...
Steun voortbestaan volkstuinvereniging D...
Stiltezones in parken
stimuleer innovatieve oplossingen tegen ...
Stimulering van kleinschalige autodeelco...
Stop de radicale ontgroening in Noorderp...
Stop direct met de opwek van elektricite...
Stop groei luchthavens
Stop samenwerking met Shell
Stoppen met aardgasvrij maken bestaande ...
Strategie Klimaatadaptie (maatregelen ei...
Strategie Klimaatadaptie (onderzoek naar...
Strategisch Huisvestingsplan Sport (kuns...
Strategische positie van AEB
Sturen op aantal gereden autokilometers ...
Subjectieve schoonheidsnormen niet als f...
Subsidie buurtinitiatief Wilhelmina Gast...
Subsidieregeling Aardgasvrij meer isoler...
Subsidieregeling gebiedsgericht Aardgasv...
Subsidies voor schoon vervoer
Technische Adviescommissie Hoofdgroenstr...
Tegengaan van vercommercialisering van n...
terugtrekken van het Toetsingskader Noor...
Tien keer de ashoogte windturbine als mi...
tijdelijk sportpark ten behoeve van gebi...
Tijdelijke ophoging bouwdoelstelling mid...
Tiny Forests (minibossen) in Amsterdam
Toegankelijke energielening
Toekomstbestendige energie-infrastructuu...
Toekomstplan Gaasperplas (Geen festivalt...
Toekomstplan Gaasperplas 2020 e.v. (beho...
Toekomstplan Gaasperplas 2020 e.v. (Gaas...
Toekomstplan Gaasperplas: Terugnemen col...
Toename dataverbruik
Transformeer een van de warmste plekken ...
Transitievisie Warmte (‘Geen krenten uit...
Transitievisie Warmte (Amsterdammers nie...
Transitievisie warmte (Betrek het Amster...
Transitievisie Warmte (bronnenstrategie)
Transitievisie Warmte (Business case Ams...
Transitievisie warmte (Energiecontactper...
Transitievisie Warmte (Fossiele en bioma...
Transitievisie Warmte (Isolatieplan Amst...
Transitievisie warmte (Isolatieprogramma...
Transitievisie Warmte (Koeltescenario’s)
Transitievisie Warmte (Minimaal isolatie...
Transitievisie Warmte (Transparantie ove...
Transitievisie Warmte (Verkennen mogelij...
Transitievisie Warmte (warmtenetten klaa...
Transitievisie Warmte (Waterstof niet ui...
Transitievisie Warmte.
Uitbreiding deelauto’s versnellen
Uitdragen aanbevelingen "Luchtvaartbelei...
Uitrol project biologisch boeren in de s...
Uitstel onderzoeken en pilots i.h.k.v. A...
uitstootvrij pleziervaart in het centrum...
uitstootvrij watertransport in 2030 in p...
uitstootvrije taxibranche uitstellen naa...
uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 20...
uitwerken van meerdere scenario’s voor h...
Uitwerking draagvlak bij bewoners
Uitwerking van de bouw van middeldure ko...
Uitwerking van de bouw van middeldure ko...
Vaststellen van de Hemelwaterverordening...
Vaststellen van het bestemmingsplan Elze...
Vaststelling van de RES 1.0 uitstellen t...
Verbeter de toegankelijkheid van het ope...
Verbeteren van de toegankelijkheid van h...
Verbinding Haven-Stad van de Omgevingsvi...
verduurzaam de haven met behoud van werk...
Verduurzamen bestaande woningen en erfgo...
Verduurzamen inkoop energie en energieve...
Verduurzamen van Amsterdamse terrasverwa...
Verduurzaming warmtevoorziening met warm...
Verduurzaming warmtevoorziening met warm...
Verduurzaming warmtevoorziening met warm...
Verduurzaming warmtevoorziening met warm...
Vergroenen rondom sportvelden
Vergroenen rondom zorginstellingen
Vergroenen schoolpleinen
vergroening van Amsterdamse pleinen
verkoop AEB-holding (strategie duurzaamh...
Verlengen bezwaarperiode grootschalige b...
Verordening Technische Adviescommissie H...
Versnelde uitbreiding elektrische laadpa...
versnelling van vergroening schoolpleine...
Versterk samenwerking binnen Metropool R...
Verworpen amendement: Beschermde status ...
Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Am...
Visie Haven (Houtrakpolder blijft natuur...
Volg advies van stadsdeelcommissie Zuido...
Volksgezondheid en windmolens
Volkstuinen aanduiden als geluidsgevoeli...
Voor plaatsing van windturbines aan de g...
Voorjaarsnota 2019 (Fietsers uit alle ri...
Voorjaarsnota 2019 (Groene golf voor fie...
Voorjaarsnota 2019 (Waardering groen)
Voorkeursbesluit Fietsverbinding Haarlem...
Voorkeursoptie warmtenet
Voorkom geluidsstapeling
Voorkomen van gezondheidsschade door win...
voortgangsbrief voedselstrategie (Eetbaa...
Voorzorgsprincipe toepassen
Wacht resultaten af van landelijk onderz...
Walstroom in Amsterdamse haven
walstroom voor Amsterdamse haven
Warmteplan Sluisbuurt 2018
Warmtevisie business case
wensen en bedenkingen over de concept Re...
Wijkgerichte experimenten met deel(bak)f...
wijzigen van de Algemene Plaatselijke Ve...
Woonboten Baaibuurten Zeeburgereiland
Zeggenschap over aardgasvrije buurten
Zelforganisatie bewoners ontwikkelbuurte...
Zienswijze op het Ontwerp Programma van ...
Zoekgebied Strand/Buiteneiland voor wind...
zoekgebieden dichtbij woonwijken schrapp...
Zoekgebieden voor nieuwe volkstuinen
Zonder stadsdelen geen RES
zonnepanelen op de Noorder-IJplas
Zoveel mogelijk corporatiewoningen voorz...

Heeft u aanvullende informatie of argumenten die helpen deze beoordeling te verbeteren? Laat het ons dan weten.