Kieswijzer

25%
Er zijn 20 stellingen waarbij u kunt kiezen: Eens, Geen van beide, Oneens. Vindt u een stelling heel belangrijk, dan kunt klikken op ‘Dit onderwerp is belangrijk voor me’. Deze stelling weegt dan extra zwaar mee in de eindscore. Bij elke stelling horen meerdere moties en hoe partijen daarop hebben gestemd (voor of tegen). Als u alle stellingen heeft beoordeeld krijgt u een overzicht van de politieke partijen die het best overeenkomen bij uw keuzes.
Start
 1. 1. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om meer halfverharding aan te brengen in stad om wateroverlast door zware regenval te verminderen.

  Halfverharding kan worden aangebracht op parkeerplaatsen. Hierdoor wordt natuurlijke bodem afgewisseld met steen, waardoor auto's erop kunnen parkeren en water de grond in kan lopen.

  bekijk motie

  Omdat we weten dat:
  - Verharding een van de grootste factoren is die hittestress verergeren;
  - Verharding een van de grootste factoren is die wateroverlast veroorzaken;
  - Veel verharding in de openbare ruimte is ingericht voor de auto en autoparkeerplaatsen.

  Omdat we vinden dat:
  - We verharding zo veel mogelijk moeten beperken om hittestress en wateroverlast te vorkomen en te verminderen;
  - Parkeerplaatsen een groot deel van de openbare ruimte in beslag nemen en deze door de verharding bijdragen aan klimaatproblematiek.

  Daarom roept de gemeenteraad het college op om:
  - Meteen te beginnen met ontharden bij de te vernieuwen en nieuwe parkeer-projecten uit te gaan van vergroening, half verharding of waterdoorlatende bestrating, en hier slechts beargumenteerd van af te wijken.

 2. 2. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om het verdwijnen en verschralen van het openbaar vervoer in de gemeente te voorkomen.

  Buslijnen dreigen te verdwijnen door een nieuwe dienstregeling. Sommige partijen proberen dit te voorkomen.

  bekijk motie

  constaterende dat,

  • In de concept-dienstregeling 2022 een aantal buslijnen permanent dreigen te verdwijnen, waaronder lijn 13 door Klarendal en de nachtbus tussen Arnhem en Nijmegen.
  • Lijn 8 wordt ingekort.
  • Andere bussen, zoals richting Apeldoorn, gaan minder vaak rijden.

  overwegende dat,

  • Het verschalen van het openbaar vervoer gevolgen heeft voor duurzaamheids- en klimaatambities, aangezien het openbaar vervoer een belangrijk alternatief is voor de auto, en autogebruik zal toenemen,
  • Niet iedereen toegang heeft tot alternatief vervoer of dit kan betalen, zoals het is geval is bij buslijn 13 in Klarendal, waar veel ouderen wonen en waar bewoners eerder al de noodklok luidden omdat zij vrezen dat met name ouderen geïsoleerd raken door het verdwijnen van buslijn 13,
  • Hoe meer het openbaar vervoer verschraalt, hoe minder het een betrouwbaar alternatief is voor reizigers, wat leidt tot verdere daling van reizigersaantallen,
  • Het openbaar vervoer een voorziening is van groot publiek belang,
  • De provincie Gelderland over voldoende financiële middelen beschikt om in te zetten tbv goed openbaar vervoer,

  Roept het college op om:

  • Zich te verzetten tegen het voorgestelde verdwijnen en verschralen van Arnhemse buslijnen zoals opgenomen in de concept-dienstregeling,
  • en de Arnhemse gemeenteraad op de hoogte te houden van de stappen van het college en reactie van de provincie.
 3. 3. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om de komst van de biomassacentrale van Veolia te verhinderen.

  Deze motie werd ingediend toen de biomassacentrale nog niet geopend was.

  bekijk motie

  Constaterende dat er nieuwe feiten bekend zijn geworden over de uitstoot van biomassacentrales,

  Overwegende dat de vergunningen nooit op deze manier hadden mogen worden afgegeven als deze feiten destijds bekend waren geweest,

  Van mening dat de komst van deze biomassacentrale op de Kleefse Waard als onwenselijk moet worden beschouwd. 

  Draagt het college op er zoveel mogelijk aan te doen om de komst van deze biomassacentrale te verhinderen, er bij de provincie op aan te dringen de verleende vergunning te heroverwegen op baisis van de kennis van vandaag. 

 4. 4. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om een lokaal vuurwerkverbod in te stellen als er geen landelijk verbod komt.

  De motie geeft de voorkeur voor een landelijk vuurwerkverbod maar als deze er niet komt willen sommige partijen een lokaal vuurwerkverbod.

  bekijk motie

  Constaterende dat:

  • Een steeds verder opkomende maatschappelijke discussie rondom het vuurwerk plaatsvindt;
  • Een twee derde meerderheid van de Arnhemmers voorstander is van een particulier vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw als er een centrale vuurwerkshow georganiseerd wordt;

  • Jaarlijks de aanhang voor een algeheel verbod met procenten groeit;
  • Verschillende steden pleiten voor een algeheel consumenten verbod;
  • Een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander is van een landelijk verbod.

  Overwegende dat:

  • Jaarlijks landelijk miljoenen euro’s aan schade aan goederen ontstaat door het afsteken van particulier vuurwerk;
  • Jaarlijks véle mensen op de EHBO belanden door lichaamsletsel ten gevolgen van het afsteken van vuurwerk;
  • Twee derde van de inwoners een mate van overlast ervaart ten gevolge van het afsteken van vuurwerk;

  • Dieren ook stress ervaren;
  • Hulpdiensten al verschillende jaren pleitten voor een consumenten verbod op het afsteken van vuurwerk;
  •Het antwoord van de burgemeester om als raadsfracties te gaan lobbyen bij politieke partijen in Den Haag onvoldoende inspanning biedt; 
  • Het inmiddels publiekelijk pleiten van de burgemeester voor een landelijk verbod een sterk signaal afgeeft; 
  •De traditie van vuurwerk behouden kan blijven zoals dat in andere landen ook is door het organiseren van één centrale vuurwerkshow;

  Verzoekt het college / spreekt uit dat / roept het college op / nodigt het college uit etc.

  • Te blijven pleiten voor een landelijk particulier vuurwerkverbod in de richting van de minister van veiligheid;
  • Over te gaan tot uitvoering van een algeheel particulier vuurwerkverbod voor Arnhem, oftewel een algeheel lokaal vuurwerk verbod, wanneer enkel deze mogelijkheid geboden wordt.

   

 5. 5. Gemeente Arnhem moet de Blauwe Golven vergroenen in plaats van nieuwe stenen neerleggen.

  De Blauwe Golven is een kunstwerk in het centrum van Arnhem gemaakt van witte en blauwe klinkers. Het kunstwerk is versleten en sommige partijen willen het kunstwerk renoveren en andere partijen willen er groen voor in de plaats.

  bekijk motie

  Omdat we weten dat:
  • de Blauwe Golven een versteend gebied zijn met veel hitte-overlast in de zomer
  • de omwonenden van de Blauwe Golven overlast hebben van de huidige parkeerplaats op de Blauwe Golven
  Omdat we vinden dat:
  • de stad door de coronacrisis grote financiële tegenvallers heeft die het niet rechtvaardigen om nu zoveel geld in dit gebied te investeren
  • er betere plannen liggen voor een groene invulling van dit gebied die bijdragen aan het tegengaan van de hitte in dit gebied
  • deze betere plannen ook een oplossing bieden voor de overlast van de omwonenden
  • er een grote behoefte is aan het toevoegen van groen aan de binnenstad, en dit gebied de mogelijkheid biedt om 10.000 m2 groen toe te voegen.
  Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college om:
  Bij de perspectiefnota en de MJPB 2021-2024 geen geld beschikbaar te stellen voor de voorgestelde renovatie van de Blauwe Golven maar te komen met een voorstel voor de vergroening van dit gebied.
 6. 6. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om geld uit het bereikbaarheidsfonds in te zetten voor fiets, voetganger en ander emissievrij verkeer.

  Er was geld over in de begroting en sommige partijen willen dat besteden aan fietsers, voetgangers en ander emissievrij verkeer.

  bekijk motie

  We weten dat:
  - Er een rekenkundige bestedingsruimte is ontstaan in het bereikbaarheidsfonds doordat de parkeerinkomsten in 2019 hoger zijn uitgevallen dan begroot.
  - Er veel plannen zijn rond bereikbaarheid zonder dekking.


  We vinden dat:
  - Investeren in voetganger en fiets goed is voor duurzaam gebruik van de buitenruimte.


  Daarom vragen we het college:
  - De inmiddels ontstane bestedingsruimte en eventueel volgende bestedingsruimte in de bestemmingsreserve bereikbaarheidsfonds volledig in te zetten voor de fiets, voetganger en ander emissievrij verkeer.

 7. 7. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om particuliere houtstook te ontmoedigen.

  bekijk motie

  Constaterende dat
  -Het onderzoek van de Royal Haskoning voor de gemeente Arnhem uitwijst dat hout stoken door consument de een na grootste veroorzaker van roet is in de stad.
  -De luchtkwaliteit in de stad op veel plekken dicht tegen de toegestane Europese limieten zit.
  -De luchtkwaliteit in de stad op veel plekken dicht tegen de toegestane Europese limieten zit.
  -Het VVM (Netwerk van milieuprofessionals) voor gemeenten-richtlijnen heeft vastgesteld om met overlast van houtstook om te gaan. 

  Overwegende dat
  -Er veel mensen met en zonder longproblematiek hinder overvinden houtstook. 
  -Er niets gedaan kan worden bij overlast van houtrook omdat deze overlast niet verboden is. 
  -De onjuiste veronderstelling bestaat dat houtstook een duurzaam alternatief is voor aardgas. 

  Roept het college op
  -Een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad om overlast van houtrook te beperken, met onder andere de volgende punten.
  -De toolkit van 'Houtrook en Gezondheid' hanteren in de gemeente Arnhem. 
  -Handhaving tegen overlast van houtrook in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) mogelijk te maken, hierbij wordt gekeken naar het lopende TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) onderzoek naar de definitie van hinder van houtrook. Tevens worden de VVN-richtlijnen gehanteerd bij het verwerken van klachten. 
  -Zodra het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) het stookalert hebben ontwikkeld dit gehanteerd wordt in Arnhem. 
  -De campagne in te richten met ontmoediging naast voorlichting. In de vorm van de bijvoorbeeld 'houtstook liever niet, maar als je het doet, doe het dan goed'. Tevens deze campagne in  samenwerking met de stakeholders te organiseren (kachel- en brandhouthandelaren). Daarnaast bijvorrbeeld te wijzen op de gezondheidsproblematiek voors tokers en omwonenden, inzichtelijk maken hoeveel rookkanaalbranden er ontstaan, vermelden dat inboedelverzekeringen eisen dat schoorstenen jaarlijks geveegd moeten worden.

 8. 8. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om burgers te helpen om energie te besparen door zuinigere apparaten (witgoed) aan te schaffen.

  bekijk motie

  We weten dat:
  - Gemeenten krijgen samen € 150 miljoen van het Rijk voor aanpak energiearmoede bij kwetsbare huishoudens. De schatting is dat Arnhem daarvan 1% krijgt (€ 1,5 miljoen).
  - Het Rijk zegt hierover: “Het Rijk stelt 150 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten, die in buurten waar veel energiearmoede voorkomt gericht aan de slag kunnen gaan. Gemeenten bepalen zelf hoe ze dit doen, ook in overleg met woningcorporaties. Dit kan bijvoorbeeld via het uitgeven van vouchers waarmee energiebesparende producten gekocht kunnen worden, het uitdelen van energieboxen met bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorfolie en led-lampen of het geven van energieadvies door energieteams langs gezinnen te laten gaan.”

  We vinden dat:
  - Veel kosten bij huishoudens gaan ook op aan onzuinige apparaten. Daarom willen we graag onderzocht hebben of hier ook actie op kan worden ondernomen.
  - Er al veel initiatieven zijn om (energie)armoede tegen te gaan en mensen hierover te informeren.

  Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college om:
  - Te onderzoeken of de gelden die de gemeente van het Rijk krijgt voor extra inzet op energiearmoede (naar verwachting € 1,5 miljoen), ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld de aankoop van energiezuiniger witgoed.
  - En te onderzoeken of daarbij een laagdrempelig (en proactief) loket ingericht kan worden voor Arnhemmers die zorgen hebben over de energiekosten. Zodat Arnhemmers goed verwezen kunnen worden naar plekken waar ze hulp kunnen krijgen of gewezen kunnen worden op regelingen.

 9. 9. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om uit te dragen dat vegetarisch eten de norm is.

  Bij de gemeente zelf is het eten voortaan standaard vegetarisch, tenzij er actief om vlees gevraagd wordt.

  bekijk motie

  Omdat we weten dat;
  - plantaardige voedsel beter voor mens, dier en klimaat is;
  - zowel bij de gemeente als de raad, intern als met gasten, vlees en dierlijke producten de norm is;
  - steden als Ede en Wageningen de gemeentelijke voedselketen sterk hebben verduurzaamd (zoals wel 80% lokaal geproduceerd voedsel in de kantine).
  - verduurzaming van ons voedselgebruik een actueel thema is waar verschillende overheidslagen zich mee bezig houden;
  - voedselverspilling een groot probleem in onze maatschappij.

  Omdat we vinden dat;
  - we moeten doen wat we uitdragen, Arnhem vind verduurzaming erg belangrijk en daar hoort wat we eten ook bij. Weet wat je eet;
  - andere steden ons zijn voorgegaan en we daar goed voorbeeld aan kunnen nemen;

  Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college om;
  - bij het eten voor de raad maar ook binnen het gemeentelijke apparaat, vegetarisch en zo veel mogelijk plantaardig voedsel, als norm te nemen en alleen bij vraag of beredeneerd af te wijken;
  - vegetarisch en zo veel mogelijk plantaardig, als norm te hanteren bij lunches, feesten, borrels en evenementen vanuit de raad en gemeente waarmee we onze duurzame omgang met voedsel uitdragen;
  - daarnaast doelen te stellen om het overgrote deel van ons voedsel van lokale, biologische en circulaire oorsprong te laten komen;
  - daarbij ook verspilling van voedsel actief tegen te gaan.

 10. 10. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om de inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van een circulaire economie.

  Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.

  bekijk motie

  De aanleiding is dat de gemeente een raadsvoorstel “visie circulaire economie Arnhem” heeft geschreven. Door dit voorstel aan te nemen willen we ervoor zorgen dat alle inwoners van Arnhem begrijpen waar het over gaat en er zo een groot draagvlak wordt gecreëerd.

  Omdat we weten dat:
  -We hier een ambtelijk stuk vol jargon bespreken, over een belangrijk onderwerp.
  -De terminologieën die gebruikt worden binnen de circulaire economie (kringloopeconomie), alsook het begrip circulaire economie zelf, niet voor iedereen duidelijk is.
  -Om een optimale circulaire economie te hebben er een groot draagvlak moet zijn.

  Omdat we vinden dat: -
  Elke inwoner moet kunnen snappen wat de gemeente doet en wat voor invloed dit voor hen heeft.
  -Inwoners recht hebben te weten en begrijpen waar het geld naar toe gaat.
  -Alle inwoners en bedrijven moeten kunnen begrijpen wat de gemeente op het gebied van circulaire economie van plan is.

  Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college om: 
  -De inwoners van Arnhem al vroegtijdig mee te nemen in de verdere besluitvorming over en de ontwikkeling van de circulaire economie.
  -Alle communicatie hierover op een voor zo veel mogelijk Arnhemmers begrijpelijke wijze te laten plaatsvinden, bij voorkeur op B1 taalniveau.

 11. 11. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om grootschalige distributiecentra voor export naar Europa te weren in de regio Arnhem.

  bekijk motie

  overwegende dat
  -de komst van xxl dozen ten koste gaat van het algemeen belang en het belang van onze inwoners in het bijzonder en slechts ten goede komt aan de winsthonger van multinationale, kapitalistische, private investeerders,
  -de ondemocratische stadsregio nog meer en nog grotere xxl-distributiedozen in ons landschap wil zetten,
  -dat deze xxl dozen het landschap en uitzicht vernielen en de  schaarse ruimte innemen en daarmee ook ten koste gaat van de bestrijding van de woningnood, de extensieve landbouw en de natuur,  
  -onderzoek aantoont dat deze xxl dozen nauwelijks lokale werkgelegenheid opleveren en nauwelijks bijdragen aan de lokale economie,
  -in deze xxl dozen overwegend arbeidsmigranten te werk gesteld worden, die daarbij dikwijls slachtoffer worden van uitbuiting,  
  -de huisvesting van deze arbeidsmigranten dusdanig slecht geregeld is, dat woonhuizen in onze Arnhemse wijken worden volgestouwd en tegen schandalige prijzen worden verhuur met alle kwalijke gevolgen van dien voor de buren en de arbeidsmigranten zelf,  
  -deze xxl dozen gericht zijn op west-europese distributie en wij deze absoluut niet nodig hebben voor onze eigen logistieke behoefte  

  verzoekt het college
  -om geen medewerking te verlenen aan de komst van xxl locaties en zich in te spannen de komst van die xxl lokaties te verhinderen.
  -en de raad daar halfjaarlijks over te rapporteren.

 12. 12. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om het stadsbos aan de Wassenaarweg te behouden en perceel zonder bos te gebruiken voor de bebouwing.

  bekijk motie

  Constaterende dat:

  - aan de Leidenweg in opdracht van portefeuillehouder Bouwkamp een stadsbos is gekapt terwijl de gemeenteraad nog niet eens over het bouwplan heeft besloten,

  Overwegende dat:

  - bewoners van Elderveld zich grote zorgen maken over de bomen in hun wijk, die zij het afgelopen jaar massaal gekapt hebben zien worden,

  -het college voornemens is de zaag te zetten in het stadsbos aan de Wassenaarweg ten behoeven van een ruimte vraag van Moviera,

  -er in Elderveld nog diverse panden en bouwkavels leegstaan, waarvoor geen stadsbos gekapt hoeft te worden,

  -de eigenaar van een kavel zich actief heeft gemeld, maar om onduidelijke reden door het college de deur is gewezen,

  Draagt het college op:

  - het stadsbos aan de Wassenaarweg voor kap te behoeden.

 13. 13. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om de openbare ruimte rookvrij te maken.

  bekijk motie

  Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 24 november 2021 een besluit te nemen over de gezonde leefomgeving. De aanleiding is de vaststelling van het voorontwerp Omgevingsvisie. Dit document is de basis voor de Omgevingsvisie Arnhem 2040. Door dit voorstel aan te nemen, wordt een rookvrije leefomgeving onderdeel van de aantrekkelijke, vitale en gezonde leefomgeving in de Omgevingsvisie.

  We weten dat:
  - We in 2022 de Omgevingsvisie Arnhem 2040 gaan vaststellen.
  - De thema’s van de Omgevingsvisie gaan over de leefbaarheid in de stad; Arnhem in 2040 moet aantrekkelijk, vitaal en gezond zijn.
  - Het college blijvend wil inzetten op het bevorderen van de gezondheidskwaliteit.
  - Roken heel ongezond is; elk jaar sterven er in Nederland 20.000 mensen aan.
  - Roken maar ook meeroken (tabaksrook inademen) heel gevaarlijk is en kan leiden tot allerlei ernstige ziektes zoals kanker, hart- en vaatziekten en longaandoeningen.
  - Arnhem op plek 2 staat van Gelderse gemeenten waarin het meest gerookt wordt.
  - De Gemeente Arnhem is aangesloten bij de Alliantie Rookvrije Generatie en we streven naar een Rookvrije Generatie in 2040.
  - De Gemeente Arnhem een lokaal preventieakkoord heeft gesloten, en de gemeenteraad motie 19M137 ‘Op naar een rookvrije generatie!’ heeft aangenomen om te komen tot de rookvrije generatie, inclusief rookvrije speeltuinen.
  - Er heel veel (meer) manieren zijn waarop je de openbare ruimte rookvrij kunt maken

  We vinden dat:
  - Elke Arnhemmer recht heeft op een gezonde leefomgeving;
  - Een gezonde leefomgeving een rookvrije leefomgeving is;
  - Een Rookvrije Generatie alleen kan worden bereikt wanneer de omgeving rookvrij is;
  - De Arnhemse openbare ruimte rookvrij moet zijn.

  Daarom roept de gemeenteraad het college op om:
  1. In de (voorontwerp) Omgevingsvisie op te nemen dat een gezonde leefomgeving een rookvrije leefomgeving is.
  2. Het rookvrij maken van de openbare ruimte onderdeel te maken van de Omgevingsvisie en de daaruit voortkomende plannen en programma’s.

 14. 14. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om het huidige bomenkapbeleid aan te passen.

  bekijk motie

  overwegende dat het behoud van bomen wezenlijk is voor de natuur en in de strijd tegen klimaatverandering,

  overwegende dat stad en raad nu al meerdere malen zijn overvallen door de disproportionele kap van bomen zoals die in opdracht van de portefeuillehouder bomen plaatsvindt,

  overwegende dat het resthout in de biomassa verdwijnt,

  waarbij honderden gezonde bomen zijn geveld, die prima hadden kunnen blijven staan,

  de portefeuillehouder van plan is om nog eens duizenden bomen te gaan kappen in Arnhemse bossen en parken,


  dergelijke aantallen nergens in het bomenplan beschreven staan,


  spreekt uit,
  het gevoerde beleid van de portefeuillehouder bomen af te keuren,

 15. 15. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om de kennis op het gebied van circulair bouwen te vergroten.

  Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem.

  bekijk motie

  We weten dat:
  - We een grote opgaven hebben in de bouw;
  - Het bouwen van huizen en bebouwing een grote impact heeft op de omgeving en de vraag naar grondstoffen;
  - We in Nederland een circulaire samenleving willen in 2050, en om dit te bereiken we nog vele stappen moeten nemen;
  - Bebouwing voor langere tijd wordt ontwikkeld waarmee dit tot ver in de komende eeuw gevolgen kan hebben.

  We vinden dat:
  - Het stimuleren en faciliteren van bouw die zo circulair mogelijk is van groot belang is;
  - Er verschillende systemen zijn die bijdragen aan deze circulaire bouw en er door innovatie steeds meer mogelijkheden bijkomen die we als stad zouden moeten ondersteunen. Het stappen model van de negen R’s hierbij een goed uitgangspunt zou zijn, waarbij 1 het meest duurzaam is en 9 het laagst haalbare (1.Refuse, 2.Reduce, 3.Reuse, 4.Repair, 5.Refurbish, 6.Remanufacture, 7.Repurpose, 8. Recycle, 9.Recover);
  - We weten dat er op het gebied van materialen gebruik in de bouw er CO2 verslinders en CO2 binders zijn, waarbij de laatste CO2 opslaat en de eerste CO2 verbruikt;
  - We weten dat een gebouw dat met het oog op het ‘eenvoudig’ hergebruiken van de gebruikte materialen in de toekomst, een goeie stap richting een circulaire bouw is;
  - We het experiment en de kennis die hiervoor nodig is graag zouden uitbreiden in Arnhem. Dit met het oog op de circulaire samenleving die we in 2050 willen hebben;
  - We dit als gemeente kunnen stimuleren en faciliteren doormiddel van informeren, stimulering en beleid.

  Daarom roept de gemeenteraad het college op om:
  - Een plan te ontwikkelen hoe we in Arnhem met informeren, stimuleren en beleid de kennis op het gebied van circulair bouwen te vergroten.
  - Daarin mee te nemen: het model van de ‘Negen R’s’ (1.Refuse, 2.Reduce, 3.Reuse, 4.Repair, 5.Refurbish, 6.Remanufacture, 7.Repurpose, 8. Recycle, 9.Recover), de Co2 verslindende mogelijkheden, en de mogelijkheden van hergebruik van de gebruikten materialen.

 16. 16. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, waar mogelijk, omlaag te brengen naar 30 km per uur.

  bekijk motie

  De aanleiding is de aangenomen Tweede Kamermotie waarin wordt opgeroepen tot het hanteren van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur als norm in de bebouwde kom. Door dit voorstel aan te nemen zal de verkeersveiligheid in Arnhem toenemen

  Omdat we weten dat:
  - er veel ongevallen op 50-wegen in de bebouwde kom plaatsvinden;
  - uit onderzoek is gebleken dat een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur de verkeersveiligheid bevordert en minder uitstoot en geluidsoverlast met zich meebrengt
  - de Tweede Kamer hier een motie van GroenLinks voor heeft aangenomen;
  - de gemeenteraad van Rotterdam een motie van soortgelijke strekking unaniem heeft aangenomen

  Omdat we vinden dat:
  - leefbaarheid van de stad belangrijk is voor alle bewoners, onder meer door veilige wegen met zo min mogelijk overlast;
  - er veel ruimte en mogelijkheden vrijkomen als de snelheid naar beneden wordt gesteld, zoals meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers, de efficiëntere verkeersstromen in de stad;
  - de verkeersveiligheid en de mogelijkheden om deel te nemen voor kinderen van groot belang is;
  - het nemen van 30 kilometer per uur als uitgangspunt helpt bij verdere bewustwording over de gewenste rol van het verkeer in de wijken.

  Daarom roept de gemeenteraad het college op om:
  - Bij de aanleg van nieuwe wegen binnen de bebouwde kom 30km/uur als uitgangspunt te nemen en alleen beargumenteerd hiervan af te wijken;
  - Bij aanpassingen van bestaande wegen de maximumsnelheid te evalueren op passendheid binnen de omgeving.

 17. 17. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om alleen regionaal geproduceerd afval te laten verbranden in de afvalverbrandingscentrale van AVR.

  Sommige partijen vinden dat het importeren van afval moet worden voorkomen.

  bekijk motie

  Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 16 juni een besluit te nemen over het verbranden van restafval. De aanleiding is dat de restwarmte van de AVR wordt gebruikt voor het verwarmen van de warmtenetten en daarmee de woningen in Arnhem en andere plaatsten in de regio. We verwachten dat door de energietransitie de komende jaren meer warmtevraag vanuit warmtenetten zal ontstaan. We willen ook in het opwekken van de warmte zoveel als mogelijk circulariteit: zoveel mogelijk “lokaal / regionaal” geproduceerd afval wordt hiervoor verbrand. We weten dat in de Tweede Kamer ook aandacht is voor de import en export van afval en willen met deze motie het signaal afgeven dat we de perverse prikkel met betrekking tot het over grote afstanden verslepen van afval absoluut onwenselijk vinden.


  Omdat we weten dat:
  - de restwarmte van de AVR wordt gebruikt voor het verwarmen van de warmtenetten en daarmee de woningen in Arnhem en andere plaatsten in de regio
  - We verwachten dat door de energietransitie de komende jaren meer warmtevraag vanuit warmtenetten zal ontstaan

  Omdat we vinden dat:
  - ook in het opwekken van de warmte zoveel als mogelijk circulariteit moet zijn: vooral “lokaal / regionaal” geproduceerd afval wordt hiervoor verbrand.

  Daarom draagt de gemeenteraad het college op om:
  - zowel in de regio en bij het rijk het ongewenste heen en weer slepen van afval op de agenda te zetten.

 18. 18. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om klimaatgeld uit te geven aan het isoleren van slecht geïsoleerde huizen.

  bekijk motie

  Constaterende dat:
  -Veel Arnhemmers afhankelijk zijn van huizen waar ze niet gezond in kunnen wonen;
  -Een derde van de kinderen in onze stad opgroeit in een ziekmakende woning en dit grote gevolgen voor de gezondheid nu en later kan betekenen
  -Vrijwel het volledige klimaatfonds nog op de plank ligt en een goede en effectieve besteding zoekt.


  Overwegende dat:
  -De gemeenteraad en college hebben uitgesproken dat de aanpak van schimmelwoningen (top)prioriteit heeft
  -De aanpak van schimmelwoningen het energieverbruik in deze woningen drastisch terugbrengt en de meest effectieve klimaatmaatregel is.

  Draagt het college op:
  Het klimaatfonds in te zetten om de slechtste woningen in Arnhem aan te pakken en daarmee een einde te maken aan energieverslindende huizen, hoge energierekeningen en schimmelwoningen

 19. 19. Gemeente Arnhem heeft de verantwoordelijkheid om geen hout uit Arnhemse bossen te laten verbranden in biomassacentrales.

  draagt het college op, alleen gemeentelijk hout te leveren aan partijen onder de garantie dat dit hout niet in de biomassacentrales terechtkomt, in het bijzonder de biomassacentrale Kleefse Waard.

  bekijk motie

  overwegende dat de raad zich per motie heeft uitgesproken tegen hout gestookte biomassacentrales en voor de sluiting van biomassacentrale Kleefse Waard;

  constaterende dat het college bij monde van de portefeuillehouder bomenbeleid heeft aangegeven dat (een deel van) het (rest)hout van gekapte bomen van de gemeente Arnhem in biomassacentrales terechtkomt;

  van mening dat het onwenselijk is gemeentelijk hout te leveren aan een biomassacentrale die de gemeenteraad gesloten wil zien;

  draagt het college op, alleen gemeentelijk hout te leveren aan partijen onder de garantie dat dit hout niet in de biomassacentrales terechtkomt, in het bijzonder de biomassacentrale Kleefse Waard.