Kieswijzer

25%
Er zijn 20 stellingen waarbij u kunt kiezen: Eens, Geen van beide, Oneens. Vindt u een stelling heel belangrijk, dan kunt klikken op ‘Dit onderwerp is belangrijk voor me’. Deze stelling weegt dan extra zwaar mee in de eindscore. Bij elke stelling horen meerdere moties en hoe partijen daarop hebben gestemd (voor of tegen). Als u alle stellingen heeft beoordeeld krijgt u een overzicht van de politieke partijen die het best overeenkomen bij uw keuzes.
Start
 1. 1. Onderzoek realisatie waterstoftankstation

  Onderzoek de haalbaarheid van een waterstoftankstation en het gebruik van waterstof als alternatief voor aardgas in wijken.

  bekijk motie

  Motie: Op weg met Waterstof

  De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 9, 11 en 12 juli 2018, de Kadernota 2018 besprekend;

  Constaterende dat:

  • Een brede coalitie van bedrijven, aangevoerd door Greenpeace, stelt dat waterstof een wezenlijk onderdeel is van een betrouwbare en betaalbare nieuwe energiehuishouding en deze brede coalitie de overheid oproept prioriteit te geven aan waterstof als essentiële bouwsteen voor de energietransitie

  Overwegende dat:

  • De verbranding van waterstof geen schadelijke stoffen oplevert

  • Het voltanken van een waterstofauto slechts enkele minuten in beslag neemt

  • Er in Nederland naar wordt gestreefd in 2030 meer dan 200 waterstoftankstations te hebben

  Voorts overwegende dat:

  • De bestaande aardgasinfrastructuur gebruikt kan worden voor het transport van waterstof, wat bij kan dragen aan een kostenefficiënte energietransitie

  • Het ombouwen van een gas-CV ketel en gasfornuis naar waterstofgas eenvoudig en goedkoop is

  • Het overschakelen op waterstofgas voor de burgers mogelijk de voordeligste en minst ingrijpende oplossing is voor de energietransitie

  Verzoekt het college:

  • Te onderzoeken of het mogelijk is een waterstoftankstation in Haarlem te realiseren en of marktpartijen in Haarlem, waaronder bedrijven die zijn gevestigd in de Waarderpolder, hierin (mee) willen investeren

  • Bij het maken van plannen voor het aardgasvrij maken van de wijken waterstof mee te nemen als een zeer aantrekkelijke en voor de burgers voordelige optie

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Anne Sterenberg*

  VVD

 2. 2. Halen Global Goals

  Kom met concrete plannen voor het halen van wereldwijde duurzaamheid doelstellingen en hou in de begroting rekening met de uitvoering van deze plannen.

  bekijk motie

  Motie Global Goals: Geen globaal plan, maar een specifiek plan hoe de Global goals in Haarlem te bereiken

  De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 juli 2018, Gelezen de kadernota Overwegende dat:

  Het coalitieakkoord op p4 over global goals het volgende zegt:

  “ Haarlem wordt een Global Goals gemeente. De Global Goals for Sustainable Development hebben tot doel om onder andere armoede uit te bannen, gelijke rechten voor iedereen te verzekeren en duurzame ontwikkelingen te bevorderen. Deze doelen zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden breed gedragen in de wereld. Wij willen, als college en stad, blijvend inzetten op het realiseren van de voor Haarlem relevante doelen.

  In de kadernota voor de rest weinig over global goals wordt gesproken Medeoverwegende dat:

  Bij grote globale doelstellingen op lange termijn vaak het risico ontstaat dat de uitvoeringsplannen, hoe de concrete doelen bereikt worden, te vaag blijven en daardoor het verantwoordelijkheidsgevoel voor het bereiken van de doelen niet scherp genoeg gevoelt wordt en doelen niet bereikt worden

  Roept het college op:

  Zo gauw mogelijk met concrete (actie) plannen te komen hoe Haarlem de Global Goals gaat halen en wat daar de consequenties van zijn ( bv op budgetten bij de begroting en op inzet van FTE )

 3. 3. Onderzoek warmte uit riool

  Onderzoek of het met behulp van warmtepompen mogelijk is om warmte te winnen uit het riool.

  bekijk motie

  Motie “Warmtewinning uit riool”


  De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen 9, 11 en 12 juli 2018, in beraadslaging over de kadernota
  2018,


  constaterende dat;


  - dit college ambitie toont om daadwerkelijk een klimaatneutrale gemeente te worden,
  - het grootste deel van de warmte die uit onze woningen verdwijnt via het douche putje, de gootsteen en de
  afvoer van de (af)wasmachine gaat,
  - de gemiddelde temperatuur van het water in het riool 19 graden is,
  - deze temperatuur in de ochtend en avond als iedereen gaat douchen nog veel hoger is,
  - er al langere tijd rioolsystemen (zoals de hydro thermpipe) bestaan die de warmte uit het afvalwater kunnen
  halen voor hergebruik in woningen,
  - er een omvangrijke opgave voorligt om riolering te vervangen zoals in Meerwijk,
  - in Meerwijk ook een warmtenet komt dat mede zou kunnen worden gevoed met de warmte uit het riool,


  overwegende dat;


  - warmtepompen heel efficiënt zijn om warmte uit elektriciteit en omgevingswarmte te halen,
  - deze warmtepompen nu veelal worden gevoed met de warmte uit de lucht,
  - de warmte uit rioolwater een veel constantere en warmere bron is om warmte aan te onttrekken,
  - gemeente Goes koploper is op het gebied van het gebruik van Riothermie,


  daagt het College op om;


  - te onderzoeken of Riothermie haalbaar bij vervanging van de riolering,


  en gaat over tot de orde van de dag.

 4. 4. Vaker Formule 1

  Streef naar het vaker houden van een Grand Prix in Zandvoort.

  bekijk motie

  Motie Formule 1

  De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 november 2018, In beraadslaging over de programmabegroting 2019-2022,

  Constaterende dat:

  - Formula One Management Limited, eigenaar van de Formule 1, het circuit van Zandvoort een concreet aanbod heeft gedaan om reeds in 2020 een Grand Prix te organiseren

  - Door de goede prestaties van Max Verstappen er enorm veel Nederlandse liefhebbers zijn van de formule 1 en zeker van een race in Nederland

  - Zandvoort in 1952 betrokken was bij de eerste officiële WK formule 1

  Verzoekt het college:

  Om namens de Haarlemse Raad haar steun uit te spreken voor een terugkeer van de formule 1 in Zandvoort.

  Wanneer er concrete verzoeken, vragen of voorstellen aan Haarlem worden gedaan deze natuurlijk zo snel mogelijk met de raad te delen zodat deze zich daarover kan buigen

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Trots Haarlem

  Sander van den Raadt

 5. 5. Verbod op hout als biomassa

  Sta hout als biomassa alleen toe als het gaat om regionaal geoogst restmateriaal, aangezien onderzoek aantoont dat hout als energiebron zelden klimaatneutraal is.

  bekijk motie

  Amendement: Biomassa snijdt geen hout


  De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2019, constaterende dat,

  - om de duurzame energietransitie te versnellen in Haarlem duidelijke kaders nodig zijn en deze worden geborgd in het stuk Duurzame warmtebronnen voor Haarlem.

  - biomassa van hout in het stuk Duurzame warmtebronnen voor Haarlem wordt afgeraden, maar niet uitgesloten,

  overwegende dat,

  - onderzoek aantoont dat biomassa van hout als energiebron zelden klimaatneutraal is;

  - biomassa onder meer wordt gemaakt van hout, houtsnippers of pellets;

  - in de regio onvoldoende houtsnippers en pellets, gemaakt van restafval/snoeihout, zijn om aan de behoefte van een biomassacentrale te kunnen voldoen;

  - de aanvoer van hout uit bijv. Noord-Amerika veel CO2-uitstoot met zich meebrengt;

  in Europa 37 procent van het hout voor biomassa geïmporteerd wordt;

  besluit,

  - Artikel Duurzame warmtebronnen voor Haarlem 2019/393567 punt 6 , blz. 2 als volgt te wijzigen: Houtige biomassa niet toe te staan als brandstof tenzij er geen duurzamer alternatief beschikbaar is en dan alleen mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. Exclusief draaiend op regionaal geoogst restmateriaal.

  2. Alleen inzetbaar als transitiebrandstof. te veranderen in; Houtige biomassa niet toe te staan als brandstof.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  CDA D66 PvdA GroenLinks OP Haarlem JouwHaarlem Actiepartij ChristenUnie S

 6. 6. Windmolens in Schoteroog

  Plaats meerdere windmolens in Schoteroog. Doe dit zo optimaal mogelijk om overlast te minimaliseren.

  bekijk motie

  MOTIE Windmolens Schoteroog – zoek op de goede plek

  De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 mei 2021,

  Constaterende dat:

  De theoretische potentie voor de opwekking van duurzame energie in de zoekgebieden in IJmond & Zuid-Kennemerland volgens RES 1.0 560 GWh is waarvan 38 tot 75,4 GWh uit windenergie;

  Eén van de zoeklocaties voor windenergie Schoteroog is;

  Volgens de initiatiefnemer voor een rendabele businesscase op Schoteroog tenminste één molen van 150 meter of twee molens van 125 meter nodig zijn en de eigenaar van een aangrenzend perceel ook plannen heeft voor plaatsing van enkele windmolens;

  De Inspectie Leefomgeving en Transport slechts de plaatsing van één windmolen van 125 meter aan de noordzijde van Schoteroog kansrijk acht gezien de regels van het Luchthavenindelingsbesluit;

  Omwonenden als er nieuwe hogere windmolens komen juist plaatsing zo ver mogelijk naar het zuiden wensen;

  Vastgesteld is dat de veel hogere KPN-zendtoren (145 meter) geen gevolgen heeft voor de vertrek- en naderingsprocedures van de Polderbaan;

  De regels van het Luchthavenindelingsbesluit die plaatsing van windmolens verhinderen daarom vooral bedoeld zijn om toekomstige aanpassingen aan de infrastructuur (banenstelsel) of van de vertrek- en naderingsprocedures mogelijk te maken;

  Momenteel dit soort aanpassingen niet voorzien zijn en vanuit Haarlems perspectief in de toekomst ook onwenselijk zijn omdat dit meer vluchten over dichtbebouwd Haarlems grondgebied zou betekenen;

  Verzoekt het college:

  Voor de RES 2.0 samen met de RES-partners te lobbyen bij het Rijk voor aanpassing van het Luchthavenindelingsbesluit of een soepeler toepassing van dit besluit en hiertoe een brief te sturen naar de informateur met argumenten hiervoor met als doelen plaatsing van meer windmolens van circa 125 meter tussen Schoteroog en de KPN-toren mogelijk te maken en deze windmolens zo optimaal mogelijk te plaatsen teneinde de overlast te minimaliseren.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Frank Visser, ChristenUnie

  Melissa Oosterbroek, GroenLinks

  Bas van Leeuwen, D66

  Gertjan Hulster, Actiepartij

  Ron Dreijer, CDA

  Ienke Verhoef, PvdA

 7. 7. Ruim baan voor de auto

  Geef de auto een volwaardige plaats bij het maken van plannen voor mobiliteit.

  bekijk motie

  Amendement De auto verdient ook een plaats in toekomstige ontwikkelingen

  De raad van de gemeente Haarlem in vergadering bijeen op 1 juli 2021 in beraadslaging over de Zienswijze op Verstedelijkingsconcept Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2030/2050

  Constaterende dat:

  Niet elke MRA inwoner in staat is om zich binnen de MRA per OV of fiets te verplaatsen;

  Sommige bestemmingen in de MRA überhaupt niet bereikbaar zijn met het OV en een fietstocht onevenredig veel tijd in beslag neemt;

  De auto nog steeds een van de primaire vervoersmiddelen voor de Nederlander is en blijft. Overwegende dat:

  De keuzes in het huidige en toekomstige mobiliteitssysteem binnen de MRA in grote mate bepalen welke modaliteit prioritair wordt;

  De transitie in het mobiliteitssysteem vraagt om een transitie naar duurzame, gezonde en slimme mobiliteit;

  Deze transitie voor de MRA inwoner wel haalbaar en betaalbaar moet blijven.

  Besluit:

  In de zienswijze van de gemeente Haarlem onder het huidige punt dat spreekt over mobiliteit als vijfde punt op te nemen;

  In alle toekomstige ontwikkelingen binnen het mobiliteitssysteem in de MRA een volwaardige plaats voor de auto op te nemen en de keuze voor het type modaliteit bij de MRA inwoner te laten.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  VVD

  Joris Blokpoel

 8. 8. Duurzaamheidslening

  Geef meer voorlichting over de duurzaamheidslening. Maak deze ook beschikbaar voor tiny houses.
 9. 9. Verbod op consumentenvuurwerk

  Kom met een algemeen verbod op consumentenvuurwerk, m.u.v. bijvoorbeeld sterretjes, en organiseer in plaats daarvan een centrale vuurwerkshow. Doe dit vanwege o.a. voorkomen van letsel, stress, angst, luchtverontreiniging en ontlasten van politie en hulpverleners.

  bekijk motie

  MOTIE VUURWERK BIJ DE JAARWISSELING

  De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 7 november 2019,

  Constaterende dat:

  Door het afsteken van vuurwerk bij de Jaarwisseling

  Een groot risico op letselschade optreedt;

  Mensen en dieren ernstige overlast ondervinden;

  De luchtkwaliteit urenlang slecht is;

  Politie en hulpverleners in gevaar zijn en soms moedwillig met vuurwerk worden bedreigd;

  De gemeente jaarlijks aan opruimwerkzaamheden en het herstellen van schade tienduizenden euro’s kosten maakt;

  Overwegende dat:

  Het vieren van een nieuw jaar feestelijk zou moeten zijn;

  De Nationale Politie, beroepsverenigingen van oogartsen, kinderartsen, plastisch chirurgen, dierenorganisaties, patiëntenverenigingen en hulpverleners negatief adviseren over het huidige vrije afsteken van vuurwerk

  Een combinatie van vuurwerk, alcohol en (toenemend) drugsgebruik tot onbeheersbare situaties en geweld kunnen leiden

  Er in de samenleving een steeds groter draagvlak is voor een algeheel verbod van (knal)vuurwerk

  Dat in stadsdelen, wijken en buurten voor een centraal en veilig afsteken van professioneel vuurwerk wel ruimte kan worden gevonden.

  Verzoekt het College:

  In overleg met het bedrijfsleven van Haarlem en relevante maatschappelijke organisaties te onderzoeken of en zo ja, hoe er, te beginnen bij de Jaarwisseling 2020/2021, op een aantal nader te bepalen plaatsen in de stad professionele vuurwerkshows georganiseerd kunnen worden;

  Voorbereidingen te treffen voor een te nemen Raadsbesluit waarmee vanaf de Jaarwisseling 2020/2021 een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk van kracht wordt;

  Het aantal vuurwerkvrije zones bij de Jaarwisseling 2019/2020 substantieel uit te breiden ten opzichte van de Jaarwisseling 2018/2019;

  Een oproep aan alle Haarlemmers te doen om bij de Jaarwisseling 2019/2020 vrijwillig af te zien van het afsteken van (knal)vuurwerk.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Burhan Gün (Groen Links)

  Bas Sepers (PvdA)

 10. 10. Schaatsbaan dicht in de zomer

  De schaatsbaan moet komende zomer niet opengaan. Het maken van kunstijs in de zomer is geen doelmatig gebruik van energie.

  bekijk motie

  MOTIE “Met een duurzaam sportbeleid is Haarlem op een duurzame toekomst voorbereid”

  De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 17 september 2020,

  Constaterende dat:

  IJsbaan Haarlem dit jaar voor het eerst zomerijs heeft gemaakt in de maanden juli en augustus, dat bevroren blijft tot de start van het winterseizoen op 1 oktober;

  het zomerijs niet toegankelijk was voor het Haarlemse publiek, maar alleen voor kleine (veelal internationale) groepen kinderen, die in Haarlem een zomerschaats-trainingskamp volgden;

  Overwegende dat:

  Haarlem in 2030 klimaatneutraal wil zijn en deze bestuursperiode zoveel mogelijk Duurzaam wil Doen;

  duurzaamheid daarom een belangrijke afweging moet zijn bij elke tak van beleid van de gemeente, ook het Haarlemse sportbeleid;

  zomerijs en zomerschaatsen veel extra CO2 uitstoot veroorzaken, boven de normale CO2 uitstoot van de ijsbaan;

  de ijsbaan sinds 2018 valt onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer;

  het besluit de mogelijkheid geeft aan het bevoegd gezag (het college) maatwerkvoorschriften te stellen, onder meer in het kader van het voorkomen of tegengaan van nadelige gevolgen voor het milieu door het in werking zijn van de inrichting (zorgplicht van artikel 2.1.);

  dat een reden voor zo’n maatwerkvoorschrift kan zijn het niet doelmatig gebruik van energie;

  dat het maken van zomerijs niet doelmatig gebruik van energie is.

  Verzoekt het college om:

  Alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de ijsbaan een volgend jaar weer kan besluiten zomerijs te gaan maken, bijv. door een maatwerkvoorschrift op te stellen dat zomerijs niet is toegestaan vanwege het niet doelmatig gebruik van energie.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  John Oomkes - PvdA Haarlem

  Sacha Schneiders - GroenLinks

  Gertjan Hulster - Actiepartij

  Frans Smit - OPHaarlem

 11. 11. Ligplaatsen voor emissievrije schepen

  Vanaf 2022 moeten vergunningen voor nieuwe ligplaatsen voor boten alleen verleend worden aan emissievrije boten. Vanaf 2025 moet deze eis voor alle ligplaatsen gelden.

  bekijk motie


   MOTIE Haarlem duurzaam, ook op het water
  De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22 oktober 2020,
  In beraadslaging over de Verordening Haarlemse Wateren 2020,
  Constaterende dat:
    •   In het collegeprogramma 2018-2022 staat dat Haarlem in 2030 klimaatneutraal moet zijn;
    •  Ook gemotoriseerde schepen bijdragen aan de uitstoot van CO2 en andere stoffen;
    •  In de zomer veel gemotoriseerde schepen varen over de Haarlemse wateren;
    •  De gemeente Utrecht alleen nieuwe ligplaatsvergunningen verleent voor boten die emissievrij zijn (elektrisch of met spierkracht aangedreven)


  Overwegende dat:
    •  Verduurzaming van vaartuigen in Haarlem een bijdrage levert aan verbetering van het klimaat en de luchtkwaliteit;
    •  Het college op grond van de Ambitiekaart Haarlemse wateren (pag. 31) al heeft toegezegd beleidsregels te maken om de duurzaamheid van het varen met sloepen en andere kleine bootjes in Haarlem te bevorderen;
    •  Het van belang is dat houders van een ligplaatsvergunning en mensen op de wachtlijst voor een ligplaatsvergunning zo snel mogelijk weten welke duurzaamheidseisen gaan gelden en wanneer deze eisen ingaan;
    •  Het redelijk is dat houders van een ligplaatsvergunning daarbij een ruime overgangstermijn krijgen tot bijvoorbeeld 2025;

  Verzoekt het college om:
  Voor 1 juli 2021 in overleg met belanghebbenden en zo mogelijk lering trekkend van beleid in andere gemeenten met een voorstel te komen dat regelt dat nieuwe ligplaatsvergunningen alleen nog verleend worden voor boten die emissievrij zijn (richtdatum invoering: 2022) en dat ook bestaande houders van een ligplaats moeten voldoen aan emissie-eisen (uitgangspunt: voorwaarde emissievrij vanaf 2025);
  En gaat over tot de orde van de dag.
  Frank Visser, ChristenUnie
  Sacha Schneiders, GroenLinks
  Bas van Leeuwen, D66
  Ron Dreijer, CDA
  Isabelle Wisse, PvdA
  Gertjan Hulster, Actiepartij

 12. 12. Geen verdere groei van Schiphol

  Streef naar het tegenhouden van uitbreidingen van Schiphol, want vliegtuigen stoten veel CO2 en fijnstof uit en dat leidt tot gezondheidsklachten en het niet halen van klimaatafspraken.
 13. 13. Onderzoeken effect fijnstof Schiphol en terugdringen fijnstof

  Meet de Haarlemse luchtkwaliteit en onderzoek het effect van fijnstof uit Schiphol. Dring de belangrijkste bronnen voor fijnstof terug.
 14. 14. Betere OV-verbindingen

  Verbeter het Openbaar Vervoer in en rond Haarlem. Maak een spoorverbinding naar Schiphol voor aansluiting op werkgebieden en hogesnelheidstreinen, schrap niet verder in de dienstregeling van Connexxion en maak een betere OV-verbinding tussen Spaarnwoude en Schalkwijk.
 15. 15. Betere energielabels voor woningen

  Kom met een plan om alle corporatiewoningen met energielabel E, F of G naar A, B of C te tillen en verlaag de bouwleges voor het verduurzamen van sociale huurwoningen met 33%.
 16. 16. Klimaatcrisis en duurzaamheidsdoelen

  Het is een goede zaak dat de klimaatcrisis is uitgeroepen. Neem nu ook de duurzaamheidsdoelen op in de begroting. Neem de financiële risico's van klimaatverandering op in de budgetten.
 17. 17. Verkeersinnovatie

  Geef fiets- en voetgangers meer ruimte. Dit kan bijvoorbeeld door op hoofdfietsroutes autorijbanen om te zetten tot fietspaden. Versterk de autoluwe binnenstad. Bied ruimte aan verkeersinnovatie zoals prioriteit voor fietsers bij verkeerslichten en snelheidreguleringsystemen.
 18. 18. Terugdringen zwerfafval

  Kom zo snel mogelijk met een aanpak om de hoeveelheid zwerfafval op straat en in het water terug te dringen. Dit kan door kleinschalige centrale punten voor kleine hoeveelheden huishoudelijk afval als lokaal alternatief voor het milieuplein te plaatsen.
 19. 19. Behoud parkeerplaatsen, geen verhoging parkeertarieven

  Behoud de 240 parkeerplaatsen bij woningen die dreigen te verdwijnen. Verhoog de parkeertarieven niet periodiek.
 20. 20. Meer en goedkopere fietsenstallingen

  Onderzoek mogelijkheden voor een openbare fietsenstalling in het Rozenprieel. Pas het ontwerp van de fietsenstalling op het Houtplein aan, zodat hier meer fietsen passen. Verlaag de tarieven voor de stallingen.
 21. 21. Plaatsen zonnepanelen

  Plaats zo veel mogelijk zonnepanelen, met behoud van groen. Leg panelen maximaal aan op nieuwbouw. Plaats zo veel mogelijk panelen op het station, rekening houdend met technische en erfgoedgerelateerde overwegingen. Onderzoek het gebruik van PVT-panelen, die worden gekoppeld aan het geplande warmtenet in de Waarderpolder.
 22. 22. Meer bomen en planten

  Geef hoge prioriteit aan behoud van groen in de stad. Dit kan door sneller bomen te herplanten, verstening tegen te gaan en het vergroenen van tuinen en verticaal groen op gevels te stimuleren. Kies voor natuurvriendelijke oevers. Versterk de ecologische waarden en biodiversiteit van het Westelijk Tuinbouwgebied. Zorg bij verkoop van grond dat er ruimte blijft voor groen. Bestrijd exotische planten die schadelijk zijn voor de biodiversiteit.
 23. 23. Biobased bouwen

  Ga in gesprek met projectontwikkelaars om zoveel mogelijk met biobased bouwmaterialen te werken. Zorg dat er in 2025 ten minste voor 20% aan houtbouw wordt gebouwd. Hout slaat namelijk CO2 op.

  bekijk motie

  Motie Bouwen met hout snijdt hout

  De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 maart 2021

  Constaterende dat:

  - Hout CO2 emissies uit de lucht kan halen zodat woningbouw in hout juist een oplossing is voor het klimaatprobleem

  - Hout minder zwaar is dan cement, staal of beton waardoor er minder vervoersuitstoot en bouwplaats uitstoot wordt gerealiseerd bij de woningbouw en daarbij de stikstofnormen eerder worden gehaald

  - Bij de bouw van houtbouw geen extra stikstof vrij komt

  - Houtbouw gemakkelijk kan voorzien in gebouwen van zes verdiepingen

  - Woningbouw verantwoordelijk is voor 40 procent van de mondiale CO2 uitstoot

  Overwegende dat:

  - De overheid de vraag naar bouwen met hout of ander biobased materiaal kan verhogen

  - De sector in transitie is en vraag nodig heeft om in hout te bouwen

  - Haarlem in 2030 klimaatneutraal wil zijn

  - De woonvisie houtbouw als voorbeeld benoemd maar nog niet concreet maakt

  Verzoekt het College van B&W

  - De CO2 opslag van gebouwen mee te wegen conform NEN 18 504 waardoor kan ook koolstof opslag worden meegeteld

  - Toe te werken naar een sector waar zoveel mogelijk word gewerkt met biobased materialen, hiervoor in gesprek te gaan met project ontwikkelaars

  - Hierbij samen te werken met de MRA en er ten minste voor te zorgen dat er in 2025 voor 20 % aan houtbouw wordt gebouwd

  - De commissie ontwikkeling voor de begroting hierover te informeren

  - De CO2 die hiermee wordt opgeslagen te koppelen aan de klimaatbegroting

  En gaat over tot de orde van de dag

  Melissa Oosterbroek

  GroenLinks

  Misja de Groot

  D66

  Maarten Wiedemeijer

  PvdA

 24. 24. Uitvoeren Urgenda

  Voer lokaal punten uit van het 40-punten-plan van Urgenda, dat als doel heeft om de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. Voorbeelden hiervan zijn project Zon op School (waarbij scholen geld kunnen lenen voor dakisolatie en zonnepanelen), warmte-installaties bij bedrijven en meer gebruik van olivijnzand, wat CO2 bindt.

  bekijk motie

  Motie: Urgentie op de Agenda door Urgenda

  De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 4 juli 2019,

  constaterende dat,

  - Het gerechtshof Den Haag op dinsdag 9 oktober 2018 in een procedure van Urgenda tegen de Nederlandse staat heeft geoordeeld dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met tenminste 25 procent verminderd dient te worden ten op zichte van 1990

  - Het klimaatakkoord gepresenteerd op 29 juni 2019 onvoldoende maatregelen bevat om de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met tenminste 25 procent te verminderen

  overwegende dat,

  - Urgenda het 40 puntenplan heeft opgesteld zodat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met tenminste 25 procent verminderd kan worden ten op zichte van 1990

  - De gemeente Haarlem kan bijdragen aan de uitvoering van het 40 puntenplan

  Verzoekt het college,

  - De punten die lokaal kunnen worden uitgevoerd uit te voeren zoals Zon op School, inregelen warmte installaties bedrijven en meer gebruik van olivijnzand binnen het huidige toegekende duurzaamheidsbudget en te rapporteren over de voortgang

  En gaat over tot de orde van de dag.

  GroenLinks

  D66

  Actiepartij