Energieonafhankelijkheid en duurzaamheid gaan hand in hand. Door energiebesparing, slimme energienetwerken en duurzame opwekking wordt  zelfvoorzienendheid vergroot. De importvan kolen, olie en gas kan dan verminderen. Het sterk verminderen van de gaswinning in Groningen zorgt echter voor meer afhankelijkheid. Van onder andere Russisch gas. Dat terwijl de industrie achterblijft bij het behalen van wettelijke besparingsverplichtingen.

lees verder

Dankzij subsidies wordt houtige biomassa (bomen, snoeihout) in grote mate gebruikt voor het opwekken van warmte en stroom. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) schreef al in 2015 dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor dit beleid. Daarmee wordt er nu geld dat bedoeld is voor duurzame opwekking, ingezet om klimaatverandering te versnellen in plaats van af te remmen.

lees verder

Energie is de drijvende kracht achter de economie. Stijgende energieprijzen kunnen een recessie veroorzaken. Net zoals een oplopende rente.

lees verder

Energieleveranciers mogen woningen niet meer aansluiten op aardgas sinds 1 juli 2018. Doeikasgassen uitstoten (afvalverbranders en biomassa installaties).  De warmtebehoefte is vooral hoog in de koude maanden. Dan wordt 80% van het gas verstookt.

lees verder

Wist je dat een forse krimp prima haalbaar is zonder dat dit de Nederlandse reiziger en economie ernstig schaadt? Het overgrote deel van het vliegverkeer betreft overstappers die niet bijdragen aan het welzijn van Nederland en vliegtoerisme.

lees verder
Hieronder staan de onderwerpen die bij dit dossier horen. Bij een onderwerp staan gerelateerde nieuwsberichten. Als u die leest kunt u via de 'breadcrum' bovenaan weer teruggaan naar het onderwerp.

Nederland gebruikt elk jaar 40 miljard kubieke meter aardgas. Het grootste deel wordt verbruikt door de industrie. Nederlandse huishoudens verbruiken jaarlijks ongeveer 11 miljard kubieke meter voor verwarming en 5 miljard equivalent aardgas t.b.v. elektriciteit. Deels omdat het aandeel duurzame stroom achterblijft.

lees verder

Biomassacentrales stoten meer CO2 uit dan kolencentrales, blijkt uit onderzoek van adviesbureau DNV GL in opdracht van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

lees verder

De Nederlandse lobby voor biomassa kent een lange historie. In deze video ziet u in 24 minuten het resultaat van weken research van Jeroen en MArloes Spaander (EDSP-ECO) naar de krochten van verwevenheid tussen bedrijfsleven, wetenschappers en bewindslieden. 

lees verder

Wij kunnen onze weg naar een schoner klimaat niet plaveien met houtverbranding. Daarbij is het niet de rol van de overheid om koste wat kost multinationals te ondersteunen

lees verder

Volgens deze video van het PBL uit 2014 duurt het minimaal 50 tot 100+ jaar voordat de CO-uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van een boom weer gecompenseerd is door de groei van een nieuwe boom terwijl in een uizending van Tegenlicht Urgenda duidelijk maakte dat we nog maar 10 jaar de tijd hebben om onze CO2-uitstoot volledig te stoppen. De betaalde pro-biomassalobby beweert dat de CO2 veel sneller wordt opgenomen maar het PBL erkend in de video dat dit onzin is.

lees verder

Doordat de kabinetten Rutte een marktbenadering hanteerden bij de subsidieregeling voor duurzame energie is de transistie volledig vastgelopen. Alle netbeheerders melden dat het elektriciteitsnetwerk vol is en het jaren duurt voordat nieuwe bedrijvenm windparken of zonnepanelen kunnen worden aangesloten.

lees verder

Vloeibaar gas dat ons warm houdt deze winter, is niet veel schoner dan steenkool

lees verder

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik.

lees verder

Als we nú de juiste keuzes maken, kunnen we de energietransitie inzetten om Nederland rijker, hechter en schoner te maken. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland’. Het College adviseert om bij het kiezen van maatregelen niet alleen te kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot, maar te kiezen voor maatregelen die op de lange termijn en vanuit integraal afgewogen keuzen maximaal bijdragen aan de omgevingskwaliteit. 

lees verder

De AVI-West verbrandt het afval van de amsterdammers en van omliggende gemeenten. Het afval wordt omgezet in CO2 en in de atmosfeer geblazen. Daarmee is deze installatie de grootste uitstoter binnen het gemeentelijke grondgebied.

lees verder

lees verder

De koepel van woningbouwverenigen en een aantal warmtebedrijven maakten afspraken om huurwoningen af te koppelen van het aardgasnet en aan te sluiten op warmtenetten. Dit is een technische keuze die politiek is aangestuurd. Het afkoppelen van woningen van het aardgasnet is iet anders als het beperken van de CO2 uitstoot op de meest efficiënte wijze. Maar het is wel een verdienmodel voor warmtebedrijven, waarbij de huurder de rekening betaald.

lees verder

Met zo min mogelijk kosten tóch overstappen naar een warmtepomp? In deze video behandel ik dit onderwerp met voorbeelden van Inventum, Vaillant en Stiebel Eltron. Aangezien een warmtepomp valt onder de categorie 'lage temperatuur verwarming' is 50ºC een temperatuur die een warmtepomp makkelijk moet kunnen halen; de meeste kunnen 55ºC of 57ºC ook nog wel leveren. Echter, hoe lager de aanvoertemperatuur, des te efficiënter de warmtepomp werkt. Probeer dus ook zeker 45ºC, 40ºC en 35ºC eens uit.

lees verder

de Royal Schiphol Group is een staatsbedrijf dat eigenaar is van de luchthavens op Schiphol, Rotterdam en Lelystad

lees verder

lees verder

Bij de KLM is 70% van de passagiers overstapper. Die vliegen over dichtbebouwd gebied. De raad voor de veiligheid concludeert dat de luchthaven complex is en dat groei van vliegbewegingen de kans op vliegrampen vergroot.

lees verder

lees verder

Omdat vliegtuigen grensoverschrijdend vliegen, kan de CO2 niet worden toegerekend aan een land, zo is het argument. Terwijl het toerekenen aan het land waar wordt getankt een prima methode is om de uitstoot toe te rekenen. Nu blijft de luchtvaart buiten beeld en hoeft men ook geen CO2 rechten aan te schaffen. Verder is om historische redenen kerosine vrijgesteld van BTW en accijnzen. Tot op heden heeft men dat zo gelaten en wordt zo vliegen fiscaal gestimuleerd.

lees verder

lees verder

Emissies door de luchtvaart

lees verder

De 20000 werknemers die op het platform werken ademen de uitlaatgassen van de straalmotoren in.

lees verder

Naast het beperken van het aantal vliegbewegingen zijn er optimalisaties mogelijk

lees verder

Schiphol is officieel tussen 23:00 en 06:00 gesloten. Maar veelal starten en landen er dan nog vliegtuigen. Het vliegverkeer begint vanaf 05:00.

lees verder

lees verder

lees verder

lees verder

lees verder

Rotterdam Airport wil uitbreiden qua vluchten en openingstijden. De suggestie dat 'stillere vliegtuigen' meer vliegbewegingen mogelijk maken, wordt door bewonersorganisaties onderuit gehaald. Ze bepleiten onderzoek naar krimp scenario's.

lees verder